Medlemsvillkor

1. Allmänt
Gymbolaget bedriver träningsanläggningar. Medlem som betalt alla upplupna avgifter knutna till medlemsskapet kan fritt nyttja Gymbolagets anläggning. Bestämmelserna nedan äger tillämpning på träningsanläggnings, medlemmarnas och gästernas samtliga mellanhavanden. Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet.

2. Vistelse på träningsanläggningarna
Endast medlem som har betalt alla sin avgifter till gymbolaget har rätt att vistas på träningsanläggningen. Skulle medlemmen bereda annan än sig själv tillträde till träningsanläggningen kan medlemmen komma att debiteras en avgift för detta. Medlem som bereder annan person tillträde till lokalen ansvarar fullt ut, både ekonomiskt och rättsligt för personens förehavanden. Medlem har endast rätt att vistas i träningsanläggningen under dess angivna öppettider.

3. Medlemskort
Medlemskortet skall alltid medtagas vid nyttjandet av Gymbolaget träningsanläggning. Medlem skall vid anmodan uppvisa medlemskortet för Gymbolagets personal eller samarbetspartners. Medlemskortet är personligt och får inte nyttjas av någon annan. Medlem är ansvarig för att medlemskortet inte nyttjas av någon annan och är i förekommande fall helt ansvarig för det som händer om någon annan nyttjar kortet. Förlorat medlemskort skall anmälas till Gymbolaget. Förlorat medlemskort ersättes mot en avgift enligt gällande prislista.

4. Minimiålder för medlemsskap
För att teckna medlemsskap måste personen ifråga ha fyllt 16år, dispens kan ges. För medlemmar som ej fyllt 18år krävs målsmans underskift.

5. Droger samt dopning.
Gymbolaget bedriver ett aktivt arbete mot droger och dopning. Det är absolut förbjudet att nyttja eller vara påverkad av droger, dopning, alkohol, tobak, mediciner samt övriga hälsovådliga preparat på Gymbolagets anläggningar. Medlem godkänner att Gymbolaget kan låta testa Medlem för dessa preparat och skall bekosta dessa tester vid ett positivt resultat. Det är upp till Gymbolaget att bestämma vad som menas med hälsovådliga preparat.

6. Skötsel och uppförande
Medlem skall visa respekt mot andra medlemmar och bete sig på ett trevligt och sportsmannamässigt sätt gentemot dessa. Medlem skall vara aktsam mot inventarier och inte avsiktligt skada dessa. Att kasta med inventarier såsom hantlar och skivstänger är strängt förbjudet. Medlems som är oförsiktig med träningsutrustning eller andra inventarier kan debiteras en avgift för detta. Medlem ska alltid plocka undan träningsutrustning efter sig. Medlem som inte plockar undan efter sig kan debiteras en avgift för detta. Eventuella tillägg till dessa regler kan komma att sättas upp på träningsanläggningen och det är upp till medlem att läsa och rätta sig efter dessa.

7. Medlem som tar med sig barn
Medlem som tar med sig barn skall hålla dessa under uppsikt och ansvarar själv för att dessa inte stör andra tränande eller skadar sig, Gymbolaget kan under inga omständigheter hållas ansvariga för något barnen gör eller råkar ut för utan detta är helt medlemmens ansvar.

8. Ansvar för ägodelar och olycksfall m.m.
Gymbolaget ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems egendom. Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns på anläggningen. All träning sker på egen risk, Gymbolaget kan inte på något sätt hållas ansvariga för eventuella skador, både kroppsliga och materiella som kan tänkas uppkomma. Medlem rekommenderas teckna en egen relevant försäkring.

9. Hälsotillstånd
Medlem ansvarar själv över att dennes hälsotillstånd är sådant att det är utan risk att träna och deltaga i träningsanläggningens aktiviteter.

10. Personuppgiftslagen (PUL)
När en person registrerar sig som medlem hos Gymbolaget ber Gymbolaget personen om uppgifter som Gymbolaget sedan sparar i en databas. Genom underskrift av Avtalet samtycker den blivande medlemmen till att sådana uppgifter, samt eventuellt nya uppgifter Gymbolaget kan behöva för att bedriva sin verksamhet lagras digitalt i en databas. Enligt PUL har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som Gymbolaget sparar. Alla uppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Medlem godkänner att Gymbolaget kan skicka ut e-post, brev, SMS samt på annat sätt kommunicera med medlem.

11. Adressändring samt annan förändring
Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Gymbolaget, såsom t.ex. ett nytt autogirokonto, skall omgående anmälas till Gymbolaget.

12. Frysning av medlemsskap
Frysning av medlemsskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs. För förbetalda kort innebär det att tid motsvarande frysningen påförs kortet efter frysningen. För löpande autogirodebiterade kort fryses betalningen enligt det speciella autogiroavtalet. Frysning kan aldrig ske retroaktivt och måste alltid vara tidsbestämt. Vid frysning tillkommer en administrativ avgift enligt gällande prislista. Frysning kan ske av följande anledningar: Längre tids sjukdom (minst 1månad) mot uppvisande av läkarintyg. Graviditet och barnafödsel dock maximalt 3 månader för längre tid krävs läkarintyg enligt sjukdom. Vid arbete eller studier på annan ort om denna situation är tänkt att pågå längre än 1 månad. Vid militärtjänstgöring mot uppvisande av handling som styrker detta. Frysning beviljas ej för: Självpåverkat träningsuppehåll såsom semester etc. Hög arbetsbelastning på arbetet eller liknande skäl.

13. Nya regler och tillägg till detta avtal
Gymbolaget kan komma att ändra i detta avtal och lägga till eller ta bort avtalspunkter. De senaste reglerna finns alltid att läsa på Gymbolagets träningsanläggningar samt vår hemsida (www.gymbolaget.se) Det är upp till medlem att hålla sig uppdaterad med dessa nya regler

14. Kommersiell verksamhet
Det är icke tillåtet för annan än Gymbolaget att bedriva kommersiell verksamhet eller på något annat sätt debitera någon pengar på Gymbolagets träningsanläggning utan att avtalat med Gymbolaget om detta.

15. Avtalsbrott och uteslutning av medlem
Medlems som bryter mot detta avtal kan komma att uteslutas av Gymbolaget. Beroende på avtalsbrott kan det ske omedelbart eller efter en tid. Uteslutningen kan pågå från 1 dag till en livstids avstängning. Inga avgifter som medlem betalt Gymbolaget återbetalas.

16. Överlåtelse av avtal
Medlem kan överlåta avtalet till en annan person om Gymbolaget anser att den nya personen uppfyller alla krav som ställs på en ny medlem. Överlåtelsen skall ske skriftligen. Gymbolaget tar ut en administrativ avgift enligt gällande prislista. Gymbolaget äger även rätten att överlåta detta avtal till annat företag som bedriver träningsanläggningar.

17. Uppsägning av avtal.
Medlemsskap som är förbetalda upphör automatiskt vid avtalstidens slut. För autogiroavtal se separat avtal. Medlem kan säga upp kontantbetalda avtal i förtid, dock återbetalas aldrig några erlagda avgifter.

18. Rätt till uppsägning vid förändring
Gymbolaget kan tvingas ha stängt för renoveringar, förbättringar eller andra liknande saker. Sker ett avbrott längre än 7 dagar har medlem rätt till ersättning för förlorad tid. Kontantbetalda kort får tid motsvarande avbrottet. Autogiroavtal får en kompensation genom att den debiterade avgiften sänks lika mycket som den förlorade tiden var värd. Gymbolaget kan komma att ändra på utrustningen genom uppgraderingar eller liknande, detta ger inte medlem rätten att säga upp avtal. Skulle dock Gymbolaget väsentligt ändra på sitt träningsutbud så äger medlem rätten att säga upp detta avtal, dock återbetalas inga avgifter.

19. Gymbolaget och dess dotterbolag
Gymbolaget bedriver träningsverksamhet även genom andra bolag i samma koncern, såsom basiq ab. Detta avtal gäller även träning på anläggningar som drivs av gymbolagets dotterbolag.

20. Tvist
Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Vid tvist av tolkningen av avtalet skall parterna i första hand komma överens genom förlikning. Tvisten kan i andra hand prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. I sista fall skall tvisten lösas av Linköpings Tingsrätt